• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Rekrutacja 2018/2019

Dorośli rozpoczęli naukę w DIDASKO

policealne start 2012Aktualne wnioski na dofinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, złożone na konkurs w ramach działania 9.6. otrzymały pozytywną ocenę i  zostały zakwalifikowane do dofinansowania dwóch projektów: „Szkoły Szans w Didasko – 2 edycja” oraz „LO Didasko – pozytywny wybór”  lokując się w ścisłej czołówce listy rankingowej.

W ramach tych projektów od września bieżącego roku naukę podjęły 82 osoby: 30 w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego oraz 52 w szkołach policealnych kształcących w zawodach Technik informatyk, Asystent osoby niepełnosprawnej i Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekty realizowane są w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, z poddziałania 9.6.1. Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem realizowanych działań projektowych jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika wpływającego na sytuację na rynku pracy. Realizacja projektów umożliwia mieszkańcom regionu lubuskiego uzupełnienie edukacji  i podniesienie kwalifikacji w profilu ogólnym i zawodowym. Poprzez zastosowanie elastycznych form nauczania – między innymi e-learningu – zwiększy się też udział kobiet w kształceniu ustawicznym. Wybrane formy kształcenia ustawicznego dostosowane są do realnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Grupę docelową uczestników projektu stanowią osoby w wieku od 25 do 64 lat oraz osoby nie uczące się w wieku od 18 do 24 lat, zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego, które z własnej inicjatywy chcą w sposób formalny podnieść poziom swojego wykształcenia. Wybór grupy docelowej i przyporządkowanie uczestnictwa do poszczególnych szkół związany jest z przepisami dotyczącymi systemu edukacji i realizacji programu MEN dla szkół publicznych. Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej, co daje możliwość uczestnikom połączenia pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych z nauką.

Poza nowymi projektami Didasko kontynuuje zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Szkoły Szans w Didasko” rozpoczętego we wrześniu 2011 roku i mającego trwać do sierpnia roku 2013. Pierwsza grupa uczestników tego projektu, kształcących się w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej zakończyła naukę w czerwcu 2012 roku. Do egzaminu zawodowego przystąpiły 22 osoby, a 21 zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Stanowi to 95,6 % zdawalności.  

KURSY DIDASKO

Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika