• bann2.jpg
 • bann4.jpg

Szkoły DIDASKO

Kursy DIDASKO

Projekty EFS

Policealna Szkoła Zawodowa

Aktualnie w ramach Policealnej Szkoly Zawodowej nauka odbywa się w trzech kierunkach:

techinfTECHNIK INFORMATYK to zawód umożliwiający  zdobycie kwalifikacji w dziedzinie informatyki. Program nauczania obejmuje przedmioty niezbędne w pracy informatyka, natomiast baza sprzętowa umożliwia nabycie praktycznych umiejętności . Szkoła posiada pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny multimedialny sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do Internetu. Tok procesu edukacyjnego obejmuje m. in. instalację i konfigurację systemów operacyjnych, eksplorację i serwis sprzętu komputerowego, prowadzenie systemów oprogramowania użytkowego, projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi,  programowanie, projektowanie i prowadzenie baz danych, projektowanie i tworzenie stron WWW, pozyskiwanie informacji z Internetu, instalowanie oraz prowadzenie gotowych systemów aplikacyjnych.  Technicy informatycy mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmach świadczących usługi  informatyczne (montaż, sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i sieci komputerowych), działach informatyki różnych przedsiębiorstw,  firmach zajmujących się administrowaniem sieci komputerowych, działach finansowo-księgowych itp.

techbhpTECHNIK BHP - absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku, oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania, ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

asystentASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych), współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzyć indywidualne programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, weryfikować program w oparciu o nowe dane, udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, opiekować się osobą niepełnosprawną- pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych. Motywować niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji, stosować w razie potrzeby zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym, udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

opiekun zawodyOPIEKUN MEDYCZNY - postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. 


Alternative flash content

Requirements

MEDIA DIDASKO

Galerie Didasko

 • Wozki 01.jpg
 • Wozki 02.jpg
 • Wozki 03.jpg
 • Wozki 04.jpg
 • Wozki 05.jpg
 • Wozki 06.jpg
 • Wozki 07.jpg
 • Wozki 08.jpg
 • Wozki 09.jpg
 • Wozki 10.jpg
 • Wozki 11.jpg
 • Wozki 12 (1).jpg
 • Wozki 12.jpg
 • Wozki 13.jpg
 • Wozki 14.jpg
 • Wozki 15.jpg
 • Wozki 16.jpg
 • Wozki 17.jpg
 • konferencja_01.jpg
 • konferencja_02.jpg
 • konferencja_03.jpg
 • konferencja_04.jpg
 • konferencja_05.jpg
 • konferencja_06.jpg
 • konferencja_07.jpg
 • konferencja_10.jpg

Konto użytkownika